SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Skôr, ako poskytnete svoje osobné údaje, si starostlivo prečítajte nižšie uvedený text súhlasu na spracúvanie osobných údajov a oboznámte sa s informáciami na www.processcommunicationmodel.sk

Naša nižšie identifikovaná spoločnosť je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na nižšie uvedený účel iba v prípade Vášho súhlasu. Je dobrovoľný a nie ste povinný/á ho udeliť a jeho neudelenie nemá za dôsledok žiadne nepriaznivé právne následky. Ich poskytnutie nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

KOMU UDEĽUJEM SÚHLAS NA SPRACÚVANIE MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Označením nižšie uvedeného políčka SÚHLASÍM udeľujem spoločnosti MD Training & Consulting s. r. o., sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 548 041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 79454/B (ďalej len „spoločnosť MD T&C“), e-mail: info@processcommunication.sk, telefón: +421907692701 (spolu s adresou sídla ďalej „Kontaktné údaje“), súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za nasledovných podmienok:

AKÉ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ SPRACÚVANÉ?

Meno, priezvisko, pracovná e-mailová adresa.

AKÝ BUDE ÚČEL SPRACÚVANIA MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Spracúvanie mojich osobných údajov ich zhromažďovaním za účelom tvorby databáz a ďalej na reklamné, propagačné a marketingové účely spoločnosti MD T&C vo forme priameho mailingu.

AKÝM OSOBÁM BUDÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?

Spoločnosť MD T&C bude spracúvať moje osobné údaje výlučne sama a nebude ich poskytovať žiadnej tretej osobe.

AKO DLHO BUDÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Spoločnosť MD T&C bude spracúvať moje osobné údaje maximálne po dobu 10 rokov, najviac však po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. Po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby spoločnosť MD T&C moje osobné údaje zlikviduje.

AKÉ MÁM PRÁVA VO VZŤAHU K SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Keďže moje osobné údaje sú chránené, mám právo kontaktovaním spoločnosti MD T&C písomne alebo e-mailom prostredníctvom Kontaktných údajov alebo iným vhodným spôsobom:

  • požadovať prístup k svojim osobným údajom;
  • na opravu nesprávnych alebo nepravdivých mojich osobných údajov;
  • na vymazanie mojich osobných údajov;
  • na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (na základe ktorého spoločnosť MD T&C označí uchovávané osobné údaje s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti);
  • na prenosnosť svojich osobných údajov;
  • právo na ochranu proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania;
  • právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov, ak môže viesť k vysokému riziku pre moje práva;
  • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania ohľadom spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo ochrana@pdp.gov.sk, tel.: +421 2 3231 3220, viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/);
  • ďalšie práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov (do 24.05.2018 vrátane v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; odo dňa 25.05.2018 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupných napr. na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

Právo namietať.

Osobitne mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov v prípade priameho marketingu alebo oprávnených záujmov spoločnosti MD T&C ako účelu spracúvania, na čo som výslovne upozornený/á.

Podrobnosti ohľadom uplatnenia mojich práv nájdem na www.processcommunicationmodel.sk

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE.

 • Právnym základom spracúvania mojich osobných údajov je môj súhlas udelený prostredníctvom tohto formulára.
 • Mnou udelený súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov mám právo kedykoľvek odvolať, a to napríklad prostredníctvom e-mailu alebo listu, ktorý môžem vyplnený kedykoľvek doručiť spoločnosti MD T&C prostredníctvom Kontaktných údajov alebo iným vhodným spôsobom. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z môjho súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Moje žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov zákona môžem adresovať spoločnosti MD T&C písomne alebo e-mailom prostredníctvom Kontaktných údajov alebo iným vhodným spôsobom. Informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdem aj na webovej stránke spoločnosti MD T&C www.processcommunicationmodel.sk.

Vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov túto zmenu oznámim spoločnosti MD T&C.

Súhlasím s odosielaním pre "direct mail"